ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล"

แจ้งต้องการอ้างอิงด้วยสจห.
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(แจ้งต้องการอ้างอิงด้วยสจห.)
 
{{ต้องการอ้างอิง}}
'''ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล''' ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก[[โรงพยาบาล]]อย่างมีหลักเกณฑ์ ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานของระบบรับรองคุณภาพต่างๆ เพื่อนำมาประกอบผลและจัดรูปแบบให้ได้สารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการทำงาน และการตัดสินใจในด้านต่างๆของผู้บริหาร เพื่อให้การดำเนินงานของโรงพยาบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทำให้บุคลากรปฏิบัติงานได้สะดวกและรวดเร็ว ทำให้มีเวลาในการให้บริการแก่ผู้ป่วยมากขึ้น มีเวลามาพัฒนาคุณภาพบริการให้ดีขึ้น