ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศีล"

เปลี่ยนไปใช้เลขอารบิก
(→‎ดูเพิ่ม: มีในบทความแล้ว)
(เปลี่ยนไปใช้เลขอารบิก)
{{พุทธศาสนา}}
 
'''ศีล''' แปลได้หลายความหมาย ซึ่งในอรรถกถา นิยมให้ความหมายว่า สีลนะ แล้วให้คำจำกัดความของคำว่า สีลนะ ไว้ 2 ข้อหลัก คือ
# '''สมาทานํ''' - การสำรวมกายวาจาไว้เรียบร้อยดี
# '''อุปธารณํ''' - รองรับการทำบุญชั้นสูงกว่าศีลขึ้นไป ได้แก่ รองรับการรักษาธุดงค์ การทำสมาธิ การทำวิปัสสนา.
 
'''ศีล'''ในทางพระพุทธศาสนามี่อยู่หลายอย่างด้วยกัน.
# [[ปัญจศีล]] (ศีล 5) หรือเรียกว่านิจจศีล (คือถือเนื่องนิจจ์)
# [[อาชีวัฏฐมกศีล]] (ศีลกุศลกรรมบท ๑๐10) หรือเรียกว่าอาทิพรหมจริยาศีล (หรือเรียกอีกอย่างว่า นวศีล)
# [[อัฏฐศีล]] (ศีล 8) หรือเรียกว่าอุโบสถศีล (ศีลอุโบสถ)
# [[ทสศีล]] (ศีล ๑๐10)
# [[ภิกษุณีวินัย]] (ศีล ๓๑๑311)
# [[ภิกษุวินัย]] (ศีล ๒๒๗227)
ศีล แบ่งเป็น 3 ระดับ คือจุลศีล (ศีลอย่างน้อย) ได้แก่ คหัฏฐศีลทั้ง 2 คือ ศีล5 และอาชีวัฏฐมกศีล มัชฌิมศีล (ศีลอย่างกลาง) ได้แก่ บรรพชาศีลทั้ง 2 คือได้แก่อัฏฐศีล และทสศีล มหาศีล (ศิลอย่างสูง) ได้แก่ อุปสมบททั้ง2 คือ ภิกษุณีวินัย และภิกษุวินัย
 
'''ศีล''' คือ หลักในการปฏิบัติเพื่อที่จะให้ผู้ปฏิบัติมีกาย วาจา ใจ เป็นอิสระ จากเครื่องเหนี่ยวรั้งทั้งปวง และปกป้องตัวเองจากความเสื่อมทั้งหลาย และพ้นจากกรรมชั่ว ที่จะกลับมาสนองกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติในศีล
14,413

การแก้ไข