ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระไภษัชยคุรุทั้ง 7"

(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
== พระไภษัชยคุรุทั้ง 7 ตามความเชื่อของชาวจีน ==
 
พระพุทธะในกลุ่มนี้ได้แก่<ref>ภิกษุจีนพระวิศวภัทร เซี่ยเกี๊ยก. พระพุทธเจ้าและพระธรรมสูตรฝ่ายมหายาน. กทม. หมื่นคุณธรรมสถาน. 2549</ref>
* '''พระสุนามยศศิริราชาตถาคต''' อยู่ที่ชยประภาโลกธาตุ มีปณิธาน 8 ประการคือ ช่วยสรรพสัตว์ให้หายจากโรคร้าย ช่วยผู้พิการให้มีร่างกายสมบูรณ์ ช่วยให้สรรพสัตว์มีโอกาสหลุดพ้นจาก[[อนันตริยกรรม]] ช่วยให้สรรพสัตว์มีโภคทรัพย์สมบูรณ์ ช่วยเหลือสรรพสัตว์ที่ถูกโบยตีให้พ้นทุกข์ ช่วยให้สรรพสัตว์พ้นภัยจากสัตว์ร้าย ช่วยให้สรรพสัตว์มีเมตตา ช่วยสรรพสัตว์ที่พลัดหลงให้ปลอดภัย
* '''พระรัตนจันทรประภาปรัชญาประภาศัพทศวรราชาตถาคต''' อยู่ที่สุรัตนโลกธาตุ มีปณิธาน 8 ประการคือ ช่วยให้สรรพสัตว์ประสบความสำเร็จในการค้า ช่วยสรรพสัตว์ให้พ้นจากการต้องทนหนาวร้อน ช่วยสตรีที่มักมากในกามให้พ้นจากกิเลส ช่วยสรรพสัตว์ให้พ้นจากการถูกปล้นระหว่างทาง ช่วยสรรพสัตว์ที่เดินทางกลางคืนให้ปลอดภัย ช่วยให้สรรพสัตว์หันมาศึกษาพระธรรม ช่วยสรรพสัตว์ให้หันมาตั้งมั่นใน[[โพธิจิต]] ช่วยสรรพสัตว์ให้พ้นภัยทางโลก
* '''[[พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต]]''' อยู่ที่ ศุทธิไวฑูรยโลกธาตุ มีปณิธาน 12 ประการ
นอกจากนั้นในคัมภีร์อุตรเคราะห์นิรภัยจิรายุวัฒนาวิเศษสูตร กล่าวถึงพระพุทธเจ้าทั้งเจ็ดพระองค์นี้ว่า ทรงมีนิรมาณกายเป็นเทพเจ้า 7 องค์ รวมกับพระโพธิสัตว์ 2 องค์ กลายเป็นเทพนพเคราะห์ 6 องค์ ที่ควบคุมสรรพสิ่งในจักรวาล
 
== พระไภษัชยคุรุทั้ง 9 ตามความเชื่อของชาวทิเบต ==
พระไภษัชยคุรุตามความเชื่อของชาวทิเบตมี 9 องค์ ดังนี้ <ref>ผาสุข อินทราวุธ. พุทธปฏิมาฝ่ายมหายาน. กทม. โรงพิมพ์อักษรสมัย. 2543 หน้า 62-63</ref>
ผู้ใช้นิรนาม