ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สัมมาวาจา"

เพิ่มขึ้น 8,863 ไบต์ ,  15 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''สัมมาวาจา'''
เจรจาชอบ คือ [[วจีสุจริต]]4 (เว้นจาก [[วจีทุจริต]]4)
 
การงดเว้นจากการพูดเท็จ งดเว้นจากการพูดส่อเสียด งดเว้นจากการพูดคำหยาบ งดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ
 
เจรจาชอบ คือ [[วจีสุจริต]]4 (เว้นจาก [[วจีทุจริต]]4)
 
เป็นหนึ่งใน[[มรรค]] 8 หรือ มรรคมีองค์แปด
==หลักธรรมเกี่ยวกับสัมมาวาจา ==
*ละการพูดเท็จ เว้นขาดจากการพูดเท็จ พูดแต่คำจริง ดำรงคำสัตย์ มีถ้อยคำเป็นหลักฐาน ควรเชื่อได้ ไม่พูดลวงโลก
*ละคำส่อเสียด เว้นขาดจากคำส่อเสียด ฟังจากข้างนี้แล้วไม่ไปบอกข้างโน้น เพื่อให้คนหมู่นี้แตกร้าวกัน หรือฟังจากข้างโน้น แล้วไม่มาบอกข้างนี้ เพื่อให้คนหมู่โน้นแตกร้าวกัน สมานคนที่แตกร้าวกันแล้วบ้าง ส่งเสริมคนที่พร้อมเพรียงกันแล้วบ้าง ชอบคนผู้พร้อมเพรียงกัน ยินดีในคนผู้พร้อมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผู้พร้อมเพรียงกัน กล่าวแต่คำที่ทำให้คนพร้อมเพรียงกัน
*ละคำหยาบ เว้นขาดจากคำหยาบ กล่าวแต่คำที่ไม่มีโทษเพราะหู ชวนให้รัก จับใจ เป็นของชาวเมือง คนส่วนมากรักใคร่พอใจ
*ละคำเพ้อเจ้อ เว้นขาดจากคำเพ้อเจ้อ พูดถูกกาล พูดแต่คำ ที่เป็นจริง พูดอิงอรรถ พูดอิง[[ธรรม]] พูดอิง[[วินัย]] พูดแต่คำมีหลักฐานมีที่อ้าง มีที่กำหนด ประกอบด้วยประโยชน์ โดยกาลอันควร
 
รู้จัก[[มิจฉาวาจา]]ว่ามิจฉาวาจา รู้จักสัมมาวาจาว่าสัมมาวาจา ความรู้นั้น เป็น [[สัมมาทิฐิ]]
==เอกสารอ้างอิง==
* พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). "พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม".
 
==สัมมาวาจา ๒ อย่าง ==
* พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). "พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์".
*สัมมาวาจาที่ยังเป็น[[สาสวะ]] เป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่[[ขันธ์]] คือ เจตนางดเว้นจากการพูดเท็จ งดเว้นจากการพูดส่อเสียด งดเว้นจากการพูดคำหยาบ งดเว้นจากการเจรจาเพ้อเจ้อ
*สัมมาวาจาของ[[พระอริยะ]]ที่เป็น[[อนาสวะ]] เป็น[[โลกุตระ]] เป็นองค์[[มรรค]] คือ ความงด ความเว้น ความเว้นขาด เจตนางดเว้น จากวจีทุจริตทั้ง ๔ ของภิกษุผู้มีจิตไกลข้าศึก มีจิตหาอาสวะมิได้ พรั่งพร้อมด้วยอริยมรรค เจริญอริยมรรคอยู่
==วาจาสุภาษิต==
วาจาประกอบด้วยองค์ ๕ ประการ เป็นวาจาสุภาษิต ไม่เป็นทุพภาษิต และเป็นวาจาไม่มีโทษ วิญญูชนไม่ติเตียน คือ
#วาจานั้นย่อมเป็นวาจาที่กล่าวถูกกาล
#เป็นวาจาที่กล่าวเป็นสัจ
#เป็นวาจาที่กล่าวอ่อนหวาน
#เป็นวาจาที่กล่าวประกอบด้วยประโยชน์
#เป็นวาจาที่กล่าวด้วย[[เมตตา]]จิต
 
อีกนัยหนึ่ง
* [http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=10&A=6257&Z=6764/ สัจจบรรพ มหาสติปัฏฐานสูตร พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๐]
 
วาจาอันประกอบด้วยองค์ ๔ เป็น วาจาสุภาษิต ไม่เป็นทุพภาษิต เป็นวาจาไม่มีโทษ และวิญญูชนไม่พึงติเตียน
#ย่อมกล่าวแต่คำที่เป็นสุภาษิต ไม่กล่าวคำที่เป็นทุพภาษิต
#ย่อมกล่าวคำที่เป็นธรรม ไม่กล่าวคำที่ไม่เป็นธรรม
#ย่อมกล่าวแต่คำอันเป็นที่รัก ไม่กล่าวคำอันไม่เป็นที่รัก
#ย่อมกล่าวแต่คำสัตย์ ไม่กล่าวคำเหลาะแหละ
==หลักธรรมอื่นๆเกี่ยวกับการกล่าววาจา==
ตถาคต... ย่อมรู้วาจาที่ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ และวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่น ตถาคตไม่กล่าววาจานั้น
 
อนึ่ง ตถาคตย่อมรู้วาจาที่จริง ที่แท้ แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ และวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่น ตถาคตไม่กล่าววาจานั้น
 
อนึ่ง ตถาคตย่อมรู้วาจาที่จริง วาจาที่แท้ และประกอบด้วยประโยชน์ แต่วาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่น ในข้อนั้น ตถาคตย่อมรู้กาลที่จะพยากรณ์วาจานั้น
 
ตถาคตย่อมรู้วาจาที่ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ แต่วาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่ชอบใจของผู้อื่น ตถาคตไม่กล่าววาจานั้น
 
ตถาคตย่อมรู้วาจาที่จริง ที่แท้ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ แต่วาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่ชอบใจของผู้อื่น ตถาคตไม่กล่าววาจานั้น
 
อนึ่ง ตถาคตย่อมรู้วาจาที่จริง ที่แท้ และประกอบด้วยประโยชน์ และวาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่ชอบใจของผู้อื่น ในข้อนั้น ตถาคตย่อมรู้กาลที่จะพยากรณ์วาจานั้น
 
ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะตถาคตมีความเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลาย
==เอกสารอ้างอิง==
* พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). "พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม".
* พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). "พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์".
* ธรรมโฆษณ์ของพุทธทาส. "อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคปลาย".
* [http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=9&A=0&Z=1071 พรหมชาลสูตร พระไตรปิฎก เล่มที่ ๙]
* [http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=10&A=6257&Z=6764/ สัจจบรรพ มหาสติปัฏฐานสูตร พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๐]
* [http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=13&A=1607&Z=1725 อภัยราชกุมารสูตร พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๓]
* [http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=14&A=3724&Z=3923 มหาจัตตารีสกสูตร พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๔]
* [http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=22&A=5650&Z=5658 วาจาสูตร พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๒]
* [http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=25&A=8499&Z=8534 สุภาษิตสูตรที่ ๓ พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕]
{{โครงความเชื่อ}}
 
880

การแก้ไข