ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ด็อกเตอร์แซ็คแชมเบอร์ออร์เคสตรา"

จบการศึกษา สาขา Music Performance จาก [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
กำลังศึกษาระดับปริญญาโทที่ [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
## นางสาววิศนี วงศ์วิรุฬห์ (แป้ง) อายุ 18 ปี
กำลังศึกษาที่ สาขา Music Performance ชั้นปีที่ 1 [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
### นายสุภัทร จันทวีระ (แอ๊ด) อายุ 23 ปี
จบการศึกษา สาขา Music Performance จาก [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
#### นาย ชลัฐ ลิมปิศิริ(ซอ) อายุ 19 ปี
กำลังศึกษาที่ สาขา Music Performance ชั้นปีที่ 1 [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
##### เด็กหญิงพิชานิกา อารีราษฎร์(น้ำ) อายุ 14 ปี
กำลังศึกษาที่ โรงเรียนราชินี
 
# นางสาวกมลมาศ เจริญสุข (ฟาง)อายุ 21 ปี
กำลังศึกษา สาขา Music Performance ชั้นปีที่ 4 [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
## นางสาวปุญญวาสน์ มโนมัยพิบูลย์ (จ๋า) อายุ 18 ปี
กำลังศึกษา สาขา ICT มหาวิทยาลัยมหิดล
### นางสาวสารินท์ อภิศักดิ์ศิริกุล (ทราย) อายุ 20 ปี
กำลังศึกษาที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2
#### นางสาวเพียงพิมพ์ จิรัญญากุล (พักตร์) อายุ 20 ปี
กำลังศึกษาที่ สาขา Music Performance ชั้นปีที่ 2 [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
##### นางสาวกรุณา บุญยืน (หนูนา) อายุ 19 ปี
กำลังศึกษาที่ สาขา Music Performance ชั้นปีที่ 1 [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
 
 
'''วิโอลา'''
# นายจักรกฤษ เจริญสุข (แซ็ก) อายุ 2324 ปี
จบการศึกษา สาขา Music Performance จาก[[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
## นายพงษ์เทพ จิตดวงเปรม อายุ 19 ปี
กำลังศึกษาที่ สาขา Music Performance ชั้นปีที่ 2 [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
### นายสุวิจักขณ์ โชติกูล (เป๊ป) อายุ 19 ปี
กำลังศึกษาที่ สาขา Music Performance ชั้นปีที่ 2 [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
#### นายกันต์กวี กิจบำรุง(มอส) อายุ 20 ปี
กำลังศึกษาที่ สาขา Music Performance ชั้นปีที่ 1 [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
 
# นางสาวตปาลิน เจริญสุข (ซอย) อายุ 20 ปี
กำลังศึกษาที่ประเทศเยอรมันนี
## นายพงษพัฒน์ อังคสุภณ (บอม) อายุ 21 ปี
กำลังศึกษาที่ สาขา Music Performance ชั้นปีที่ 3 [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
### นายปุญญวีร์ มโนมัยพิบูลย์(เจ) อายุ 16 ปี
กำลังศึกษาที่ โรงเรียนเซ็นคาเบรียล
#### เด็กชายอานิก เวพาสยนันท์ (นิก) อายุ 13 ปี
กำลังศึกษาที่ Harrow International School
 
ผู้ใช้นิรนาม