ด็อกเตอร์แซ็คแชมเบอร์ออร์เคสตรา

วงด็อกเตอร์แซ็ก แชมเบอร์ออร์เคสตรา (Dr. Sax Chamber Orchestra) เป็นวงดนตรีเยาวชน เพื่อฝึกฝนความสามารถด้านดนตรีคลาสสิก ในโครงการวิจัยพรสวรรค์ศึกษา ของโรงเรียนสอนดนตรีเอื้อมอารีย์ ก่อตั้งโดย สุกรี เจริญสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2540 โดยมุ่งเน้นให้ผู้เล่นได้รับประสบการณ์แสดงดนตรี และได้รับการฝึกฝนจากอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จัดให้มีการแสดงสด และบันทึกเสียงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้เล่นสามารถนำไปประกอบอาชีพในระดับสากลได้

วงด็อกเตอร์แซ็ก เชมเบอร์ออร์เคสตร้า มีผู้อำนวยเพลงและผู้เรียบเรียงเพลงประจำวง คือ พันตรีประทีป สุพรรณโรจน์ ได้รับรางวัลที่ 1 จากการประกวดดนตรีนานาชาติ ณ เมืองอินเทอลาเคน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2548 มีผู้เข้าแข่งขันจำนวน 21 วง จาก 8 ประเทศ

ชื่อวง "Dr. Sax" มาจากฉายาของ รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข ผู้ก่อตั้งวง ซึ่งจบปริญญาเอกสาขาการเล่นและการสอนแซ็กโซโฟน จากมหาวิทยาลัยนอร์เทิร์น โคโลราโด สหรัฐอเมริกา

วงด็อกเตอร์แซ็ก เชมเบอร์ออร์เคสตร้า เป็นวงดนตรีเพื่อประกอบการเรียนการสอนดนตรีเด็กของโรงเรียนสอนดนตรีเอื้อมอารีย์ (Aum-Aree Music School) และอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของโครงการวิจัยพรสวรรค์ศึกษา ของ รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข ผู้อำนวยการโครงการวิจัยพรสวรรค์ศึกษา โดยอาศัยปรัชญาและแนวความคิดใหม่ที่ว่า “ดนตรีเพื่อเด็กทุกคนและเด็กทุกคนควรมีโอกาสเรียนดนตรี” เพื่อให้ดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เมื่อเด็กได้เรียนดนตรีแล้ว ไม่จำเป็นว่าเด็กจะต้องประกอบอาชีพเป็นนักดนตรีเท่านั้น เด็กสามารถเรียนรู้เพื่อความสุขส่วนตัว เรียนรู้เพื่อความมีรสนิยม เป็นผู้มีวัฒนธรรม โดยอาศัยดนตรีเป็นสื่อ เมื่อพ่อแม่ยอมให้ลูกไปเรียนดนตรี กระทั่งดนตรี ดึงให้เด็กสนใจดนตรีมากขึ้น เด็กดึงพ่อแม่ให้มาสนใจกิจกรรม ดนตรี พ่อแม่ลูกสนใจดนตรี ทุกคนในครอบครัวสนใจเรื่อง เดียวกัน ทุกคนสนใจซึ่งกันและกัน ทุกคนก็จะมีความสุข

การรวมวง เป็นกิจกรรมดนตรีอย่างหนึ่งที่ทำให้เด็กได้ "เรียนดนตรีโดยการเล่น" และมีกิจกรรมที่กระตุ้นให้เด็กได้ฝึกซ้อมและมีแรงบันดาลใจที่จะเล่นดนตรีให้ดีที่สุดเต็มความสามารถ ดังนั้น วงด็อกเตอร์ แซค เชมเบอร์ ออร์เคสตร้า จึงได้เกิดการรวมตัวเป็นวงเมื่อประมาณปลายปี พ.ศ. 2540 เด็กๆ มาฝึกซ้อมกันทุกวันอาทิตย์เวลา 18.00 – 20.00 น.

โครงการพรสวรรค์ศึกษา แก้

พรสวรรค์สร้างได้ ไม่ต้องคอยเทวดา เป็นงานวิจัยที่ได้ค้นคว้าด้านความสามารถและความถนัดทางด้านดนตรีของเด็ก ซึ่งศึกษาจากชีวิตจริง การปฏิบัติจริงของเด็ก จากเด็กที่สมัครใจเรียนวิชาดนตรีเป็นพิเศษ เมื่อเด็กมีฝีมือพอจะจัดรวมเป็นวงได้ก็รวมกันเป็นวง เริ่มต้นจากเป็นวงดนตรีที่ไม่อยู่ในสารบบ กล่าวคือไม่กำหนดว่ามีกี่คน ไม่กำหนดเครื่องดนตรีที่เล่น ต่อมาได้จัดให้เป็น วงเชมเบอร์ออร์เคสตร้า เป็นวงทดลองเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวและความเปลี่ยนแปลงของเด็ก เก็บข้อมูลการเรียนดนตรีและสะท้อนออกมาเป็นเอกสาร รวมถึงการแสดงดนตรีในรูปแบบคอนเสิร์ต การแสดงดนตรีประกอบคำบรรยาย การแสดงดนตรีต่อหน้าสาธารณชน และการบันทึกซีดี เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลทางการ ศึกษาด้านพัฒนาการ ของเด็กกลุ่มนี้และเผยแพร่ความรู้สู่ สาธารณชน

ประวัติ แก้

จากจุดเริ่มต้นจุดเล็กๆ พวกเขาเติบโตขึ้นพร้อมกับความสามารถที่เพิ่มขึ้นตาม การรวมวงซ้อมดนตรีอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ ประกอบกับการดูแลฝึกซ้อมจากบุคลากรทางดนตรีทั้งคนไทยและต่างประเทศ ที่มีความรักและเข้าใจในเด็กกลุ่มนี้ วงด็อกเตอร์แซค เชมเบอร์ ออร์เคสตร้า ผ่านการแสดงดนตรีในโอกาสต่างๆ ทั้งเวทีระดับชาติและนานาชาติ

ในระยะเวลา 10 ปี ที่เด็กได้รวมตัวกัน ลากกันไปลากกันมาแบบมาด้วยกันไปด้วยกัน อย่างไรก็ตามเมื่อเริ่มปีใหม่ พ.ศ. 2551 มีการเปลี่ยนแปลงตัวนักดนตรีในวง ดร.แซ็กแชมเบอร์ออร์เคสตร้า(Dr.Sax Chamber Orchestra) ครั้งใหญ่ เหตุเพราะว่า เด็กรุ่นแรกก็โตขึ้น เรียนจบการศึกษาหรือก็หาทิศทางของตัวเองบินได้แล้ว หลายคนที่ออกไปมุ่งหาหนทางความก้าวหน้าของตนเองต่อไป ปัจจุบันสมาชิกในวงก็มีการคละกันไประหว่างเด็กสมาชิกเก่าที่อยู่กับวงมาเป็นเวลาหลายปี บางคนอยู่มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งวง และยังมีสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเสริม เพื่อพัฒนาศักยภาพของวงต่อไปในอนาคต


อ้างอิง แก้