ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พยาบาลศาสตร์"

เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต
(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
{{รอการตรวจสอบ}}
[[ภาพ:Krankenschwester Janine01.jpg|thumb|ชุดพยาบาลทั่วไป จะมีสีขาว]]
 
==ทฤษฎีการพยาบาล==
เมลลิส (melis 1997:13) ให้ความหมายทฤษฎีว่า เป็นข้อความที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง[[มโนทัศน์]]
ทฤษฎีการพยาบาล (nursing theory) เปรียบเสมือนเป็นการสรุปทางความคิดเกี่ยวกับข้อความจริงทางการพยาบาล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพรรณาปรากฎกฏการณ์ อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปรากฎการณ์ปรากฏการณ์ ทำนายผลที่จะเกิดขึ้น หรือ การควบคุมปรากฎการณ์ปรากฏการณ์ทางการพยาบาล
 
ฟอว์เซท (fawcett 1989) ให้นิยามโดยเน้นที่ปรากฏการณ์ทางการพยาบาล (nursing phenomena)
จากนิยามดังกล่าว ทฤษฎีการพยาบาลจึงเป็นข้อความแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์ทางการพยาบาลที่พรรณา
อธิบาย ทำนาย และควบคุมปรากฎการณ์ปรากฏการณ์ทางการพยาบาลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ
 
==สาขาของการพยาบาล==
398,210

การแก้ไข