ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาสังฆิกะ"

เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต
(ลิงก์ข้ามไปภาษาอื่น)
(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
{{รอการตรวจสอบ}}
'''นิกายมหาสังฆิกะ'''(महासांघिक)เป็นนิกายใหญ่ที่แยกออกมาจากคณะสงฆ์ดั้งเดิมหรือฝ่าย[[เถรวาท]]เมื่อครั้งสังคายนาครั้งที่ 2 โดยแยกตัวออกไปทำสังคายนาต่างหาก ในระยะแรกนิกายนี้ไม่ได้รุ่งเรืองมาก เนื่องจากมีความขัดแย้งกับฝ่ายเถรวาทอย่างรุนแรง ต่อมาจึงมีอิทธิพลที่[[เมืองปาฏลีบุตร]] เวสาลี [[แคว้นมคธ]] ไปจนถึงอินเดียใต้ มีนิกายที่แยกออกไป 5 นิกาย คือ [[นิกายโคกุลิกวาท]] [[นิกายเอกัพโยหาริกวาท]] [[นิกายปัญญตติกวาท]] [[นิกายพหุสสุติกวาท]] และ[[นิกายเจติยวาท]] และถือเป็นต้นกำเนิดของ[[มหายาน]]
==หลักธรรม==
โดยทั่วไปนิกายมหาสังฆิกะยอมรับหลักธรรมสำคัญของพุทธศาสนา เช่น [[อริยสัจ 4]] กฏกฎแห่งกรรม [[ปฏิจสมุปบาท]] เช่นเดียวกับเถรวาท ส่วนที่ต่างออกไปคือ
===พระพุทธเจ้า===
นิกายนี้ถือว่า[[พระพุทธเจ้า]]เป็นโลกุตตระ ประกอบด้วยตรีกายคือ ธรรมกาย สัมโภคกาย และนิรมาณกาย มีการนับถือ[[พระโพธิสัตว์]]โดยถือว่าเป็นโลกุตตระแบบเดียวกับพระพุทธเจ้า
388,819

การแก้ไข