ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อนันตริยกรรม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
#'''อรหันตฆาต''' - ฆ่า[[พระอรหันต์]]
#'''โลหิตุปบาท''' - ทำร้าย[[พระพุทธเจ้า]]จนถึงพระโลหิตห้อ ขึ้นไป เช่น [[พระเทวทัต]]ได้ทำร้ายพระพุทธองค์ ในสมัย[[พุทธกาล]]
#'''สังฆเภท''' - ยังสงฆ์ให้แตกกัน ทำลายสงฆ์ (และผู้กระทำเป็น[[พระภิกษุ]])
 
อนันตริยกรรม 4 ประการแรก คือ มาตุฆาต ปิตุฆาต อรหันตฆาต และโลหิตตุปบาท จัดเป็น'''สาธารณอนันตริยกรรม''' คือ เป็นอนันตริยกรรมที่ทั่วไปแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ทั้งหลาย หมายความว่า บรรพชิตก็ทำได้ คฤหัสถ์ก็ทำได้<br>ส่วนสังฆเภท เป็น'''อสาธารณอนันตริยกรรม''' คือ เป็นอนันตริยกรรมที่ไม่ทั่วไป หมายความว่า ภิกษุคือบรรพชิตเท่านั้น จึงจักกระทำสังฆเภทอนันตริยกรรม นี้ได้
ผู้ใช้นิรนาม