ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ด็อกเตอร์แซ็คแชมเบอร์ออร์เคสตรา"

 
== สมาชิกในวง ==
(ข้อมูลเมื่อ กรกฎาคมมีนาคม 2550)
 
'''ไวโอลิน 1'''
# นางสาวผ่องพรรณ อังคสุภณ (เบียร์) อายุ 2324 ปี
จบการศึกษา สาขา Music Performance จาก [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
# นางสาวสรีวันท์ วาทะวัฒนะ (เปรียว) อายุ 2122 ปี
กำลังศึกษา สาขา Music Performance ชั้นปีที่ 34 [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
# นายกมล บูรณกุล (โอ่ง) อายุ 2122 ปี
กำลังจบการศึกษาที่ สาขา Music Entertainment ชั้นปีที่ 4จาก [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
# นางสาววิศนี วงศ์วิรุฬห์ (แป้ง) อายุ 1718 ปี
กำลังจบการศึกษาที่จาก โรงเรียนสตรีวิทยา (ม.6)
 
 
 
'''ไวโอลิน 2'''
# นางสาวกมลมาศ เจริญสุข (ฟาง)อายุ 1920 ปี
กำลังศึกษา สาขา Music Performance ชั้นปีที่ 34 [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
# นางสาวปุญญวาสน์ มโนมัยพิบูลย์ (จ๋า) อายุ 1718 ปี
กำลังจบการศึกษาที่จาก [[โรงเรียนราชินี]] (ม.6)
# นายสุภัทร จันทวีระ (แอ๊ด) อายุ 22 ปี
กำลังจบการศึกษาที่ สาขา Music Performance ชั้นปีที่ 4จาก [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
# นางสาวสารินท์ อภิศักดิ์ศิริกุล (ทราย) อายุ 1920 ปี
กำลังศึกษาที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2
 
 
'''วิโอลา'''
# นายจักรกฤษ เจริญสุข (แซ็ก) อายุ 2223 ปี
จบการศึกษา สาขา Music Performance จาก[[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
# นายพงษ์เทพ จิตดวงเปรม อายุ 1819 ปี
กำลังศึกษาที่ สาขา Music Performance ชั้นปีที่ 12 [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
# นายรมย์ รักปถพีสุวรรณ (อ๊อบ) อายุ 2223 ปี
กำลังจบการศึกษา คณะวิศวกรรมศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
# นายสุวิจักขณ์ โชติกูล (เป๊ป) อายุ 1819 ปี
กำลังศึกษาที่ สาขา Music Performance ชั้นปีที่ 12 [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
 
 
'''เชลโล'''
# นางสาวสรมรรถยา วาทะวัฒนะ (ปิ๊ค) อายุ 1718 ปี
กำลังศึกษา ชั้นปีที่ 12 มหาวิทยาลัยศิลปากร
# นางสาวตปาลิน เจริญสุข (ซอย) อายุ 1819 ปี
กำลังศึกษาที่ สาขา Music Performance ชั้นปีที่ 1 [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
# นายพงษพัฒน์ อังคสุภณ (บอม) อายุ 19 ปี
กำลังศึกษาที่ สาขา Music Performance ชั้นปีที่ 2 [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
# นายพงษพัฒน์ อังคสุภณ (บอม) อายุ 1920 ปี
กำลังศึกษาที่ สาขา Music Performance ชั้นปีที่ 13 [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
 
 
'''ดับเบิ้ลเบส'''
# นายวัชรพงษ์ สุภัทรชัยวงศ์ (ไกด์) อายุ 2021 ปี
กำลังศึกษาที่ สาขา Music Performance ชั้นปีที่ 34 [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม