สิทธิผู้ใช้

จัดการกลุ่มผู้ใช้  
ดูกลุ่มผู้ใช้กำลังดูสิทธิผู้ใช้ของผู้ใช้ TjBot (คุย | ส่วนร่วม)

สมาชิกของ: บอต

สมาชิกโดยปริยายของ: ผู้ใช้พื้นฐาน

ปูมสิทธิผู้ใช้

  • 14:55, 8 ธันวาคม 2552 Sry85 คุย ส่วนร่วม เปลี่ยนกลุ่มสมาชิกของ TjBot จาก (ผู้ใช้ทั่วไป) เป็น บอต (approved)