สิทธิผู้ใช้

จัดการกลุ่มผู้ใช้  
ดูกลุ่มผู้ใช้กำลังดูสิทธิผู้ใช้ของผู้ใช้ Taweethaも (คุย | ส่วนร่วม)

สมาชิกของ: บอต

สมาชิกโดยปริยายของ: ผู้ใช้พื้นฐาน

ปูมสิทธิผู้ใช้

  • 22:15, 14 ตุลาคม 2554 Lerdsuwa คุย ส่วนร่วม เปลี่ยนกลุ่มสมาชิกของ Taweethaも จาก บอต เป็น บอต และ ผู้ดูแล (ต้องการลบหน้าพูดคุยเปลี่ยนทางจำนวนมาก บอตควบคุมโดยผู้ดูแล)
  • 18:04, 20 ตุลาคม 2553 Sry85 คุย ส่วนร่วม เปลี่ยนกลุ่มสมาชิกของ Taweethaも จาก (ผู้ใช้ทั่วไป) เป็น บอต