พอลแห่งทารันโท

พอลแห่งทารันโท (อังกฤษ: Paul of Taranto) เป็นนักเขียนและนักเล่นแร่แปรธาตุฟรันซิสกันแห่งคริสต์ศตวรรษที่ 13 อยู่ทางตอนใต้ของอิตาลี ผลงานที่น่าจะเป็นที่รู้จักมากที่สุดคือ Theorica et practica ซึ่งกล่าวถึงหลักการของการเล่นแร่แปรธาตุโดยพยายามอธิบายในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติอย่างมีเหตุมีผล นอกจากนี้ยังมีหลักฐานบ่งชี้ว่า พอลน่าจะเป็นผู้เขียนตำราเล่นแร่แปรธาตุซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง คือ Summa perfectionis ที่เชื่อกันโดยทั่วไปว่าเป็นของกีเบอร์ (หรือ กีเบอร์เทียม)