พระเจ้าเปิดโลก

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

พระเจ้าเปิดโลก หมายถึง เหตุการณ์ที่พระโคตมพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในพรรษาที่เจ็ดของพระองค์หลังจากที่เสด็จขึ้นไปแสดงพระธรรมเทศนา ในโอกาสนั้น ทรงสำแดงฉัพพรรณรังสี เป็นเหตุให้โลก (ภูมิ) ทั้งหลายตั้งแต่พรหมภูมิไปจนถึงนรกภูมิเปิดสว่างจนแลเห็นซึ่งกันและกันได้ ในการนี้ อาจหมายถึง

  • วันเทโวโรหณะ - วันที่เกิดเหตุการณ์พระเจ้าเปิดโลกในพุทธกาล ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี ตามปฏิทินจันทรคติ
  • วันมหาปวารณา - วันสุดท้ายของการอยู่จำพรรษา 3 เดือน ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 (ตรงกับวันเทโวโรหณะ) ของทุกปี ตามปฏิทินจันทรคติ
  • วันออกพรรษา(จริง) - วันสิ้นสุดการจำพรรษาพระวินัยบัญญัติ ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 (ถัดจากวันมหาปวารณา) ของทุกปี ตามปฏิทินจันทรคติ
  • ตักบาตรเทโว - การทำบุญตักบาตรในวันเทโวโรหณะ (หรือถัดจากวันนั้นในที่บางแห่ง) เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์พระเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก
  • ปางเปิดโลก - ชื่อพระพุทธรูปอิริยาบถหนึ่ง มีกริยาดังพระพุทธโคดมเมื่อเสด็จลงจากเทวโลกในเหตุการณ์พระเจ้าเปิดโลก