พระเจ้าฮย็องจง

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก พระเจ้าฮย็อนจง)

ฮย็องจง (Hyeonjong) สามารถหมายถึง