พระราชวังหลวงเฮอัง

พระราชวังหลวงเฮอัง (平安宮) เคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิญี่ปุ่นช่วงปี ค.ศ. 785–1227

แผนผังของพระราชวังหลวงเฮอัง
พระที่นั่งไดโงะกุที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว

พระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นในยุคเฮอัง ที่เมืองเฮอัง (หรือเคียวโตะในปัจจุบัน)