พระยาประชาชีพ (ศิลา)

สมเด็จเจ้าฟ้าศิลา หรือ พระยาประชาชีพ เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับราชการจนได้รับพระราชทาน ให้ดำรงบรรดาศักดิ์และราชทินนาม ที่ พระยาประชาชีพ[1]

พระองค์ทรงเป็นต้นสกุล "ศิลานนท์"[2]

พระโอรส-พระธิดา แก้

พระองค์มีพระโอรส-พระธิดา คือ[3]

อ้างอิง แก้

  1. ธำรงศักดิ์ อายุวัฒนะ. ราชสกุลจักรีวงศ์ และราชสกุลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2544. 490 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-222-648-2
  2. "ลำดับสกุลเก่าบางสกุล ภาคที่ ๔ สกุลเชื้อสายพระราชวงศ์กรุงธนบุรี", ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิง หม่อมราชวงศ์อรุณ วรพงศ์พิพัฒน์ ท.จ.ว. ณ วัดเทพศิรินทราวาส, พ.ศ. ๒๔๘๑, หน้า ข.-ง.
  3. พระราชวงศ์และพระราชตระกูลอันเป็นเชื้อพระวงศ์ในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช