พระพุทธชัมพูนุช

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

พระพุทธชัมพูนุช มหาบุรุษลักขณาอสีตยานุบพิตร เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะรัตนโกสินทร์ วัสดุทองแดงปิดทอง สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 ประดิษฐานอยู่ภายในพระวิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

พระพุทธชัมพูนุช มหาบุรุษลักขณาอสีตยานุบพิตร