พระนิชโช (นิชิเร็งชู)

พระนิชโช (日昭, ระหว่าง ค.ศ. 1236- ค.ศ. 1323) เป็นพระสงฆ์ในศาสนาพุทธนิกายนิชิเรน และเป็นลุงของ พระนิชิโร เขาเป็นศิษย์ของพระนิชิเรนเพียงคนเดียวที่อาวุโสกว่า พระนิชิเรน ในภายหลัง พระนิชโชได้รับการแต่งต้งให้เป็น หนึ่งใน 6 พระสงฆ์อาวุโส

พระนิชโชเคยเป็น พระสงฆ์นิกายเทียนไท้ มาก่อนที่จะพบพระนิชิเรน หลังจากการดับขันธ์ของพระนิชิเรน พระนิชโชได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปนิกายขึ้นมาใหม่ เขาได้สร้าง วัดเมียวฮอกเกะจิ ในปีค.ศ. 1284 โดยนิกายของท่านได้ยึดความสัมพันธ์ที่ดีกับนิกายเที้ยนไท้