พรรคเกิ่นลาว

พรรคเกิ่นลาวหรือพรรคปฏิวัติแรงงานปัจเจกนิยม (Personalist Labor Revolutionary Party; ภาษาเวียดนาม: Cần lao Nhân vị Cách Mạng Ðảng) เป็นพรรคการเมืองลับในเวียดนามใต้ ตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองของ โง ดิ่นห์เสี่ยม ถูกควบคุมและสั่งการโดยโงห์ ดิ่นห์ญู มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีปัจเจกบุคคลของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่ได้รับอิทธิพลจากฝรั่งเศส รวมกับปรัชญาทางตะวันตกและตะวันออกอื่นๆ อย่างไรก็ตาม แทนที่พรรคนี้จะช่วยรวมประชาชนให้ต่อต้านเวียดกงอย่างเป็นหนึ่งเดียว แต่กลับเป็นเครื่องมือในการคอรัปชันของโง ดิ่นห์เสี่ยม[1] พรรคนี้สลายตัวไปเมื่อเกิดรัฐประหารที่สหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนเมื่อ พ.ศ. 2506

Mouvement Révolutionnaire National.
Republican Youth Movement.

อ้างอิงแก้ไข

  1. Foreign Relations of the United States, 1958-1960 Volume I: Vietnam, (Washington: United States Government Printing Office, 1986): 455-6.