xnnphone
ผู้ใช้คนนี้ติดตั้งและใช้งาน
สคริปต์จัดให้
ผู้ใช้นี้เป็นหน่วยเก็บกวาดเฉพาะกิจ
และพร้อมปฏิบัติด้วยสคริปต์จัดให้