โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคมแก้ไข

ประวัติโรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม

                   เมื่อปีพุทธศักราช 2537 พระครูนิเทศธรรมคุณ (วินัย ฐานิสสโร) เจ้าอาวาสวัดโนนดินแดงใต้ ได้จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม เปิดสอนแผนกธรรม แผนกบาลี ขึ้นที่วัดโนนดินแดงใต้ ต่อมา 

ทางคณะผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมได้พิจารณาถึงปัญหาและอุปสรรคของการศึกษาของคณะสงฆ์ซึ่งไม่สอคล้องกับสภาพสังคม ที่แตกต่างกับการศึกษาของฝ่ายอาณาจักรและเพื่อยกระดับการศึกษาของคณะสงฆ์ทาง พระครูนิเทศก์ธรรมคุณ คณะผู้บริหาร จึงขออนุมัติจากกรรมการศาสนาจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาขึ้นอีกแผนกหนึ่งใช้ชื่อว่า "โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม" โดยเอาชื่อวัดเป็นสำคัญ ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมเมือวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 จากกรมการศาสนา ตามใบอนุญาตเลขที่ 49/2537 เปิดทำการเรียนการสอนระดังชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

                                      โดย
        พระครูนิเทศก์ธรรมคุณ                          เป็นผู้จัดการ
        พระมหาเคือง โอภาโส                             เป็นครูใหญ่ (2537 - 2545)
        พระสมนึก ขันติพโล                             เป็นครูใหญ่ ถึง 2546 - 2550
        พระมหาธีรพงษ์ กิสฺสโร                            เป็นครูใหญ่ (2550 - )
        พระมหาสัญญาศรณ์  โสตฺถิวํโส                          เป็นครูใหญ่ 2551
        พระมหาภักดี มหพฺพโล                             เป็นผู้อำนวยการ 2552

–¶

        พระวิษณุ ยสินฺธโร                               เป็นผู้อำนวยการ 2553 - ปัจจุบัน

⅞¼