นิคฺคณฺเห นิคฺคหารหํ ปคฺคณฺเห ปคฺคหารหํ

ชมคนที่ควรชม ข่มคนที่ควรข่ม