ผู้ใช้:Topspin~thwiki/ร่างบทความ

เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร
ที่ทำการ
ปรีดี พนมยงค์ 45 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 15 มิถุนายน พ.ศ. 2554
งบประมาณ 358,183 แสนบาท (พ.ศ. 2556)
ผู้บริหารหลัก พชรพรรษ์ ประจวบลาภ, ประธานเครือข่าย
ธนายุทธ สิงหเสนี, รองประธาน1
รวิศุทธิ์ คณิตกุลเศรษฐ์, รองประธาน2
ชัยวัฒน์ ขุนศักดิ์, เลขาธิการ
เว็บไซต์
http://www.ynetbangkok.or.th

เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร (Youth Network Of Bangkok)เป็นองค์กรเด็กและเยาวชนด้านวัฒนธรรม ในกรุงเทพมหานคร ที่หน่วยงานของรัฐให้การรับรอง [1] และกำกับดูแลโดยส่วนราชการ ในสำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โดยปัจจุบัน สำนักงาน เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ที่ ซอย ปรีดีพนมยงค์ 45 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ประวัติแก้ไข

เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานครแก้ไข

เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร ได้จัดตั้งขึ้น เมื่อ ปี 2554 โดยกลุ่มแกนนำเยาวชนจิตอาสา ที่มีใจอาสาพัฒนาสังคมและประเทศชาติ โดยการสร้างสรรค์โครงการที่เป็นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนในชุมชนของกรุงเทพมหานคร โดยปัจจุบันได้รับการจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ตามความในมาตรา 15 วรรค 1 และมาตราที่ 17 แห่งพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ ปี 2553[2] ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555


ที่ปรึกษาเครือข่ายแก้ไข

 
นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ ยื่นหนังสือถึง นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เรื่องการผลักดันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเยาวชนแก้ไข

เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร ได้จัดตั้งยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเยาวชน ซึ่งที่จะเป็นกำลังของชาติ โดยเสริมสร้าง ๓ ยุทธศาสตร์ ต่อไปนี้
 1. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมและการผลิตสื่อปลอดภัยอย่างสร้างสรรค์
 • กลยุทธ์ ที่ ๑ สนับสนุนการจัดทำสื่อนวัตกรรมที่สอดคล้องต่อวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ
 • กลยุทธ์ ที่ ๒ เสริมสร้างวัฒนธรรมการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ทั้งการเลือกรับสื่อและการผลิตสื่อออกสู่สังคม
 • กลยุทธ์ ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
 • กลยุทธ์ ที่ ๔ สนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการที่เป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมมิติทางวัฒนธรรม
 1. ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ด้านการศึกษาและการมีส่วนร่วมปฏิรูปหลักสูตรทางการศึกษา
 • กลยุทธ์ ที่ ๑ การมีส่วนร่วมในการปฏิรูปหลักสูตรและตำราการศึกษา
 • กลยุทธ์ ที่ ๒ การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการสอบวัดผลระดับชาติ
 • กลยุทธ์ ที่ ๓ การสร้างเครือข่ายเยาวชนคุณภาพ เพื่อให้ตอบรับกับการศึกษาของไทยในปัจจุบัน
 • กลยุทธ์ ที่ ๔ การสร้างค่านิยมปฏิกิริยาลูกโซ่ ให้เยาวชนตื่นตัวกับการศึกษาไทยในปัจจุบัน
 • กลยุทธ์ ที่ ๕ เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันทางการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพ
 1. ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ ด้านการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 • กลยุทธ์ ที่ ๑ รณรงค์ปลูกจิตสำนึกร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบรามยาเสพติด ในการเสริมสร้างเด็กและเยาวชนรู้ทันพิษภัยของยาเสพติด
 • กลยุทธ์ ที่ ๒ พัฒนาระบบเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลาย ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย
 • กลยุทธ์ ที่ ๓ ร่วมมือกับสถานศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนการรณรงค์และการสร้างกระแสการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 • กลยุทธ์ ที่ ๔ ส่งเสริมการจัดการให้ความรู้ และพัฒนาภาคีเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกๆระดับ
 • กลยุทธ์ ที่ ๕ การพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 • กลยุทธ์ ที่ ๖ การสร้างกิจกรรมสัมพันธ์กับเด็กและเยาวชนในชุมชน ในการกระตุ้นให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง


อ้างอิงแก้ไข

 1. พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ ปี 2553
 2. พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ ปี 2553
 3. เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร,รายงานประจำปี 2555 (หน้า 1),โรงพิมพ์ จักรวาล ดิจิทัล ,2555

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

 • [1] เว็บไซต์เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร
 • [2] เฟซบุคเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร
 • [3] รายการเด็กเต็มบาตร ทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา (WBTV)
 • [4] ศูนย์ปฎิบัติการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
 • แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศของ Topspin~thwiki/ร่างบทความ

พิกัดภูมิศาสตร์: 0°N 0°E / 0°N 0°E / 0; 0