นายธัญวิทย์   พลายงาม เกิดเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2534 
ปัจจุบันเป็น ครู โรงเรียนบางเลนวิทยา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
Email : thun.bio@gmail.com