ทฤษฎีใหม่ทฤษฎีกการหาค่าของความยาวของเส้นตรงข้ามมุมฉากแก้ไข

ทฤษฎีกการหาค่าของความยาวของเส้นตรงข้ามมุมฉาก (สามเหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านประชิดมุมฉากเท่ากันทั้งสองด้าน) ด้วยทฤษฎีใหม่ของ สามเณรเทพพิทักษ์ กระแจะจันทร์ 1.การหาค่าของเส้นตรง ตรงข้ามมุมฉาก ก่อนอื่นก็เริ่มจากการนำเอาเส้นตรงด้านใดด้านหนึ่งมาคูณกับ 1.4 ก็จะได้คำตอบ อย่างเช่น

สามเหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านประชิดทั้งสองด้านเท่ากัน ทั้งสองด้านนั้นมีค่าเท่ากับ 5 หน่วย เราก็เอา 5 มาคูณกับ 1.4 เราก็จะได้ความยาวของเส้นตรงข้ามมุมฉาก เท่ากับ 7 เซนติเมตรพอดี