โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” (Saohai Wimolwitthayanukul school) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ขึ้นอยู่กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ 28 หมู่ 2 ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18160