Rosebud

เห็นควรว่าคำใดที่เป็นที่นิยมอยู่แล้ว ก็ควรจะใช้อันเดิมตามสมัยนิยม ภาษาที่ยังไม่ตายจะใช้ได้ดีต่อเมื่อกล่าวหรืออ้างอิงไปแล้ว มีกลุ่มคนเข้าใจได้มากที่สุด ถ้าการทับศัพท์ถูกต้องตามโฟเนติกทุกประการ แต่คำนั้นกลับไม่มีคนใช้เรียก หรือสะกดไม่ถูก ก็หาประโยชน์อันใดมิได้ สิ่งนี้คือเสน่ห์ของภาษา

การ redirect จึงเป็นเรื่องสำคัญมาก อย่างไรก็ดี หน้าหลักควรจะเรียกชื่อบทความตามที่มีคนใช้กล่าวอ้างกันมากที่สุด