บัญชีผู้ใช้นี้ถูกสงวนไว้เพื่อใช้โดยซอฟต์แวร์มีเดียวิกิ เพื่อแก้ปัญหาหน้าเปลี่ยนทางซ้ำซ้อนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนชื่อบทความ ดูเพิ่มที่ข้อความนี้