"""
โปรดอย่าแก้ไขบรรทัดบนสุดและล่างสุด วิธีใช้งาน ดูที่คู่มือการใช้งานที่แนบมา
"""
LTA = { "action": "block",
    "checkDuration": 9999999,
    "threshold": 1,
    "blockDuration": None, # Indefinite block for non-IP account
    "template": "LTABlock",
    "summary": u"การก่อกวนที่ต่อเนื่องและยาวนาน"}

ABUSE = { "action": "block",
     "checkDuration": 60 * 60 * 3, # 3 hours
     "threshold": 4,
     "template": "abuseBlock",
     "summary": u"ก่อกวน เขียนเนื้อหาที่ผิด"}
config[2] = dict(LTA)
config[12] = dict(LTA)
config[19] = dict(LTA)
config[33] = dict(LTA)
config[49] = dict(LTA)
config[57] = dict(LTA)
config[27] = dict(ABUSE)
config[41] = dict(ABUSE)
config[34] = { "action": "notify",
        "checkDuration": 60 * 60 * 3, # 3 hours
        "threshold": 3,
        "pageReport": "WP:AN",
        "template": "reportSpam",
        "summary": u"แจ้งตรวจสอบการสแปม"}
คู่มือการใช้งาน[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

นี่คือหน้าตั้งค่าโปรแกรมตรวจตราปูมการละเมิด โปรแกรมจะทำงานเมื่อมีผู้ใช้ติดตัวกรองการละเมิดเกินกำหนดภายในเวลาที่ตั้งไว้

การตั้งค่าในหน้านี้ ใช้ภาษาไพทอน โปรแกรมจะดึงการตั้งค่าไปทำงานโดยตรง ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้เครื่องที่โปรแกรมทำงานเสียหายหากมีการก่อกวน ประกอบกับผู้ตั้งค่าตัวกรองการละเมิดคือผู้ดูแลระบบอยู่แล้ว จึงทำการล็อกเต็มรูปแบบเป็นเวลาอนันต์ หากต้องการเสนอแนะ โปรดใช้หน้าพูดคุย

การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในหน้านี้จะส่งผลภายในเวลาประมาณ 1 นาที

เบื้องต้น

ข้อความ คือสิ่งที่อยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศ ("...") หากในข้อความนั้นมีภาษาไทยอยู่ด้วย จะต้องใส่ u ข้างหน้าเครื่องหมายเปิดอัญประกาศ เช่น

 • "cat" สามารถใช้ "cat" ได้
 • "cat คือแมว" ต้องใช้ u"cat คือแมว"

action

action คือการดำเนินการที่ต้องการให้บอตทำ เป็นข้อความ มี 3 แบบคือ

 • "block" สั่งให้บอตบล็อกผู้ใช้ที่ติดตัวกรอง
 • "notifyUser" เตือนผู้ใช้
 • "notify" เตือนในหน้าที่กำหนด เช่น WP:AN

checkDuration

"checkDuration" คือเวลาในการตรวจสอบปูมการละเมิดของผู้ใช้นั้น ๆ เป็นตัวเลข หน่วยเป็นวินาที

threshold

"threshold" คือจำนวนการกระทำขั้นต่ำที่จะทำให้บอตดำเนินการ เป็นตัวเลข

summary

"summary" คือข้อความที่จะให้แสดงผลเวลาดำเนินการ สำหรับ action=block จะเป็นเหตุผลในการบล็อก สำหรับ action=notify / action=notifyUser จะเป็น summary สำหรับการแก้ไข

template

 • "template" คือหน้าย่อยที่จะใช้ในการเตือนผู้ใช้/แจ้งการบล็อก ดูเพิ่มที่ #การตั้งค่า template

action=block

พารามิเตอร์เสริมใน action=block คือ

 • "blockDuration" คือระยะเวลาในการบล็อก เป็นข้อความ ซึ่งข้อความนี้จะนำไปกรอกในอินเตอร์เฟซการบล็อกในช่อง "หมดอายุ - เวลาอื่น" หากไม่กำหนดจะมีค่าคือ "1 day"
  • ยกเว้นการบล็อกระยะเวลาอนันต์ ให้ใช้คำว่า None (ไม่มีอัญประกาศ) แทน
 • "anonBlockDuration" คือระยะเวลาในการบล็อกผู้ใช้ไอพี หากไม่กำหนดจะมีค่าคือ "1 day"

action=notify

action=notifyUser

พารามิเตอร์เสริมใน action=notifyUser คือ

 • "pageReport" คือหน้าที่ต้องการให้มีการเตือน เป็นข้อความ อาจใส่เป็น "WP:AN" เพื่อให้เตือนในหน้า WP:AN ก็ได้

การตั้งค่า template

"template" เป็นข้อความ แสดงถึงชื่อหน้าย่อยใน "User:Nullzerobot/ข้อความ" เช่น "abcdef" บอตจะดึงข้อความมาจาก "User:Nullzerobot/ข้อความ/abcdef" สำหรับพารามิเตอร์ในการใส่ข้อความได้แก่

 • "user" ชื่อผู้ใช้ที่ติดตัวกรอง ไม่มี prefix ข้างหน้า
 • "title" ชื่อหน้าที่เกิดการแก้ไขและติดตัวกรอง