ผู้ใช้:Mopza/กระบะทราย/โครงการวิกิการเงิน การธนาคาร และการลงทุน

สถานีย่อยวิทยาศาสตร์ | โครงการวิกิวิทยาศาสตร์ | โครงการวิกิการเงิน การธนาคารฯ
กลับหน้า Home | พูดคุย| หน้าหลักกระบะทราย

ยินดีต้อนรับผู้ใช้ทุกท่าน สู่โครงการวิกิการเงิน การธนาคาร และการลงทุน โครงการนี้มีวัตุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งความรู้ที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และเป็นประโยชน์ สำหรับผู้ที่สนใจในด้านการเงิน การธนาคาร และการลงทุน

ภาพรวม แก้

การเงิน ตั้งอยู่บนแนวคิดพื้นฐานของวิชาเศรษฐศาสตร์ แต่จะเน้นถึงปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคม โดยในโครงการนี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมถึง

 • การเงินธุรกิจ เช่น การตัดสินใจผลิตสินค้าชนิดหนึ่งโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าทางการเงิน เช่น การขยายธุรกิจ การเข้าหรือออกจากตลาด
 • การเงินการลงทุน เช่น การคาดการณ์ผลตอบแทนจากการลงทุน การคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนเมื่อมีภาษีเข้ามาเกี่ยวข้อง
 • การเงินส่วนบุคคล เช่น การประกันชีวิต

โครงการนี้ยังมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุน การลงทุนเฉพาะทาง และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน

โครงการวิกิการเงิน การธนาคาร และการลงทุน เป็นโครงการย่อย และเป็นโครงการพี่น้องของโครงการวิกิเศรษฐศาสตร์ เนื่องจากเป็นโครงการที่ใหญ่ ซับซ่้อน และเป็นสิ่งสนับสนุนที่สำคัญต่อเศรษฐกิจโลกและสังคม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ แก้

วัตถุประสงค์ แก้

 • สร้าง และปรับปรุงบทความที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การธนาคาร และการลงทุน โดยอ้างอิงตามบทความในวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และแหล่งข้อมูล/เอกสารอื่นๆ
 • ปรับปรุงบทความสำหรับบทความที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัย เช่น การปรับปรุงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ก.ล.ต.
 • อธิบายความหมายของการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ และความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ให้ผู้ใช้ทั่วไปทราบ ก่อนตัดสินใจลงทุน

เป้าหมาย แก้

 • การใช้พื้นที่ในวิกิพีเดียภาษาไทยอธิบายความหมาย สูตรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสร้างความเข้าใจแก่ผู้ใช้อื่นๆ ในด้านการเงิน การธนาคาร การลงทุน และความเสี่ยงจากการลงทุน อย่างละเอียด ถูกต้อง และเข้าใจง่าย
 • นำบทความที่พัฒนาจนสมบูรณ์แบบตามเกณฑ์บทความคัดสรร เข้าเสนอเป็นบทความคัดสรร

การเข้าเป็นสมาชิก แก้

คุณสามารถเข้าร่วมโครงการวิกิการเงิน การธนาคาร และการลงทุน ได้โดย...

 1. ใส่แม่แบบ {{User Wikiproject Finance & Investment}} ในหน้าผู้ใช้ของคุณ
 2. เพิ่มรายชื่อสมาชิกที่นี่

หรืออาจเพิ่มแม่แบบต่อไปนี้ลงในหน้าผู้ใช้ของคุณ หากคุณมีคุณวุฒิตามในแม่แบบ

 • {{User degree/MBA}} สำหรับชาววิกิพีเดียที่จบปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หรือเทียบเท่า
 • {{User CPA}} สำหรับชาววิกิพีเดียที่เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 • {{User CFA}} สำหรับชาววิกิพีเดียที่สอบได้ตามหลักสูตร CFA โดยในตัวแปร Level ให้ใส่ระดับขั้นที่สอบได้สูงสุด (ระดับ 1 -3)
 • {{User CISA}} สำหรับชาววิกิพีเดียที่สอบได้ตามหลักสูตร CISA ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในตัวแปร Level ให้ใส่ระดับขั้นที่สอบได้สูงสุด (ระดับ 1 -3)

แม่แบบที่ใช้ แก้

แม่แบบ แสดงผล
{{บทความการเงิน การธนาคาร และการลงทุน}}
  Mopza/กระบะทราย/โครงการวิกิการเงิน การธนาคาร และการลงทุน เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการการเงิน การธนาคาร และการลงทุน
มีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมความรู้เกี่ยวกับระบบการเงิน การธนาคาร การลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ และความเสี่ยงจากการลงทุน หากคุณสนใจเรื่องราวดังกล่าว สามารถเข้าร่วมได้โดยการแวะไปที่ ห้องค้าหลักทรัพย์ เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
??? บทความนี้ยังไม่ได้รับการพิจารณาตามการจัดระดับการเขียนบทความ
{{โครงการเงิน การธนาคาร และการลงทุน}}

การจัดระดับบทความ แก้

บทความการเงิน การธนาคาร และการลงทุน ความสำคัญ
ไม่มี ทั้งหมด
คุณภาพ
   คัดสรร  3 3
   คุณภาพ  0 0
ดี 2 2
พอใช้ 26 26
โครง 69 69
รายชื่อ 1 1
จัดระดับแล้ว 101 101
ยังไม่ได้จัดระดับ 0 0
ทั้งหมด 101 101

ทุกคนสามารถจัดระดับบทความการเงิน การธนาคาร และการลงทุนได้ในหน้าอภิปรายของบทความนั้นๆ (ยกเว้นบทความระดับคัดสรร และบทความระดับคุณภาพ ซึ่งจะต้องผ่านการเสนอชื่อกับทางวิกิพีเดียก่อน) โดยจะแบ่งระดับของบทความดังนี้

รายชื่อบทความ:
ยังไม่ได้จัดระดับ รายชื่อ โครง พอใช้ ดี   คุณภาพ   คัดสรร