Ladyz win
ชื่อในวิกิพีเดีย Lady win
วันเกิด 14 มิถุนายน
อาชีพ นักศึกษา
เพศ ไม่ระบุ
สถานที่อยู่ หอพัก
เว็บไซต์ ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
หยุดเขียน ไม่ระบุ
ความตั้งใจ ไม่ระบุ
สิ่งที่สนใจ ไม่ระบุ
ติดวิกิพีเดีย ไม่ระบุ
ระดับทักษะ ไม่ระบุ
จำนวนเรื่องที่เขียน