• ยศ ชื่อ || นาวาอากาศเอก คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ (ชื่อเล่น บู้ท)
  • ภรรยา ชือ || แสงตะวัน ณ เชียงใหม่ คัมภีรญาณนนท์ (ชื่อเล่น ปอง)

น้องบู้ท ทราบ...

อดีตเราคือ อจ.หนุ่ย ที่ รร.นฝ.....ขณะนี้จบ ดร.ทาง Public Management มีเพื่อนที่ดีมาก ท่านหนึ่ง เป็น ผอ.ม.สวนดุสิต ลำปาง ทำวิจัยอย่างมากมายในเรื่อง ล้านนา เป็นที่ปรึกษาจังหวัด ด้านวัฒนธรรม ทั้งที่ เชียงใหม่ และลำปาง   ,something like that ถ้าน้องบู้ทจะเชื่อมประโยชน์ในทางวิชาการกัน ก็ แจ้งมานะครับ nuee98@hotmail.com ...ขอบคุณสำหรับประโยชน์สาธารณะที่ท่านมอบให้สังคม