ผู้ใช้:Faiifoo27/ทดลองเขียน

[1]แก้ไข

ประวัติ ACE (บริษัท Absolute Clean Energy)แก้ไข

Absolute Clean Energy (ย่อ: ACE) หรือ บริษัท แอ๊บโซลูทคลีนเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจวิจัยและพัฒนาด้านพันธุ์พืชพลังงาน ปลูกไม้โตเร็ว ธุรกิจผลิตภัณฑ์จากไม้ปลูก และเป็นผู้จำหน่ายและส่งออกผลิตภัณฑ์จากไม้ปลูก เช่น ไม้อัดแข็งความหนาแน่นสูง (Hardboard) ไม้สับ (Wood chip) เป็นต้น รวมถึงประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ และธุรกิจอื่นที่สนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่อง โดยใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้การดูแลของกลุ่มทรงเมตตาซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ

ปัจจุบัน ACE มีโครงการโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว จำนวนการผลิตติดตั้งรวม 209.45 เมกะวัตต์ 11 โครงการ โดยมี โครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการพัฒนา และโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างรอการพัฒนา จำนวน 17 โครงการ โดยดำเนินงานภายใต้กลุ่มบริษัทในเครือของ ACE ดังนี้

 1. บริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด
 2. บริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด หรือ ACP
 3. บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด หรือ ALCP
 4. บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด หรือ AAPP
 5. บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอเชีย เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด หรือ AAP
 6. บริษัท แอ็ดวานซ์ ไบโอ เอเชีย จำกัด หรือ ABA
 7. ริษัท แอ๊ดวานซ์ ฟาร์ม ทรี จำกัด หรือ AFT
 8. บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด หรือ BPP
 9. บริษัท เอซีอี โซลาร์ จำกัด หรือ ACE SOLAR
 10. บริษัท ปราสาทพรรุ่งเรือง จำกัด หรือ PSPR
 11. บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเชีย จำกัด หรือ AAA
 12. บริษัท เพาเวอร์ซัพพลาย แอนด์ เมนเทแนนซ์เซอร์วิส จำกัด หรือ PSMS

ธุรกิจของ ACE (บริษัท Absolute Clean Energy)แก้ไข

โครงสร้างธุรกิจของ ACE จะแบ่งออกเป็น 4 ธุรกิจคือ ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจโรงงานไฟฟ้าขยะชุมชน ธุรกิจโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และธุรกิจอื่น ดังนี้

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลของ ACEแก้ไข

 1. โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลโชคชัย
 2. โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลบ้านบึง
 3. โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลน้ำพอง
 4. โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลตานี
 5. โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลโพนทอง
 6. โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลเถิน
 7. โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลศรีเชียงใหม่
 8. โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลสิรินธร
 9. โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลบ่อพลอย

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติของ ACEแก้ไข

 1. โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดเกาะขนุน

ธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะชุมชนของ ACEแก้ไข

 1. โรงไฟฟ้าพลังงานขยะขอนแก่น

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ ACEแก้ไข

 1. โครงการ SOLAR ROOFTOP 1 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 2. โครงการ SOLAR ROOFTOP 2 อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา