ผู้ใช้:Ekaradh/ทดลองเขียน

สมเด็จพระวรวงศ์เธอ เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงสงขลานครินทร์แก้ไข

พลเอก สมเด็จพระวรวงศ์เธอ เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงสงขลานครินทร์ (13 พฤษภาคม พ.ศ 2540) เป็นเจ้านายแห่งราชวงศ์จักรีฝ่ายหน้าองค์แรกในรัชกาลปัจจุบัน เป็นสามัญชนที่ทรงสถาปนาขึ้นเป็นเจ้านายแห่งพระราชวงศ์ แต่กระนั้นพระองค์มีสิทธิ์เหมือนพระบรมวงศานุวงศ์องค์อื่นทุกประการและมีสิทธิ์ในการสืบพระราชสันตติวงศ์ว่าด้วยกฎมณเฑียรบาลทุกประการ ทรงอยู่ในลำดับโปเจียมพิเศษ ลำดับที่ 7

พระนาม: จักรพงษ์ศิริวงศ์

พระอิสริยยศ: สมเด็จพระวรวงศ์เธอ

ฐานันดรศักดิ์: เจ้าฟ้าชั้นพิเศษ

ราชวงศ์: จักรี (โดยนิตินัย)

สงขลานครินทร (โดยพฤตินัย)

ประสูติ: 13 พฤษภาคม พุทธศักราช 2540 (22ปี) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ที่พำนัก: พระตำหนักวังสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ และวังสระประทุม

กราบบังทูลลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงสงขลานครินทร์ ไดักราบบังคมทูลทราบขอพระราชทานอนุญาตลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ เพราะรู้สึกไม่สบายใจที่ดำรงพระยศสูงกว่าพระองค์อื่น ที่เป็นเลือดเจ้าอย่างแท้จริง แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงไม่อนุญาติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงสงขลานครินทร์ จึงทูลตรัสว่า "ถ้ากระนั้นแล้ว ได้โปรดพระองค์ทรงลดพระยศของข้าพุทธเจ้าลดลงหน่อยก็ได้พระพุทธเจ้าข้า" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตอบรับ

และในวันรุ่งขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแจ้งให้พระบรมวงศานุวงศ์และพระอนุวงศ์ทุกพระองค์ทราบที่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

ว่ามีพระบรมราชโองการเฉลิมพระยศของ

สมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ เจ้าฟ้าฯ วรขัติยราชวรวงศ์ กรมหลวงสงขลานครินทร์ เฉลิมพระยศเป็น สมเด็จพระวรวงศ์เธอ เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงสงขลานครินทร์

แต่กระนั้นพระองค์ก็ยังทรงไม่พอใจอีกอยู่ดี