นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์รุ่นแรก ปี พ.ศ. 2540 เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี จำนวน 140 หน่วยกิตการเรียนการสอนแบบเข้าชั้นเรียน เต็มเวลา ในห้องปรับอากาศตลอดระยะเวลาที่สอน ด้วยระบบการฉายภาพโปรเจกเตอร์ และฝึกปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่ง รุ่นแรกนี้สามารถขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา ได้โดยส่งใบทรายสคริปต์ฉบับจริง และเข้ารับการอบรมที่สภาวิศวกรกำหนด