เปิดเมนูหลัก

นายแพทย์บุญชัย สมบูรณ์สุขแก้ไข

นายบุญชัย สมบูรณ์สุข เกิดเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2499 อดีตเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ประวัติการศึกษาแก้ไข

ปี พ.ศ. วุฒิ สถานศึกษา ประเทศ
พ.ศ. 2524 แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
พ.ศ. 2533 MASTER OF TROPICAL HEALTH University of Queensland

Brisbane, Queensland

ประเทศออสเตรเลีย
พ.ศ. 2534 อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน แพทยสภา ประเทศไทย
พ.ศ. 2539 ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหาร

การแพทย์และสาธารณสุข ระดับสูง

กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย
พ.ศ. 2540 Graduate Studies in Development

Administration (Human Resource Management)

The Australian National University Canberra, Australia ประเทศออสเตรเลีย
พ.ศ. 2543 ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.กพ.) สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ประเทศไทย
พ.ศ. 2544 ประกาศนียบัตรหลักสูตรกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย
พ.ศ. 2547 อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา ประเทศไทย
พ.ศ. 2551 หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร(วปอ.) รุ่น 2550 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ประเทศไทย
พ.ศ. 2553 ประกาศนียบัตรหลักสูตร “การสร้างความเข้มแข็งผู้ตรวจราชการ” สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี ประเทศไทย

ประวัติการทำงานแก้ไข

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่
พ.ศ. 2524 – 2525 แพทย์ประจำโรงพยาบาลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พ.ศ. 2524 – 2527 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พ.ศ. 2527 – 2531 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
พ.ศ. 2531 – 2534 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
พ.ศ. 2534 – 2534 ผู้ชำนาญการพิเศษด้านสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
พ.ศ. 2535 – 2536 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
พ.ศ. 2536 – 2540 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด จังหวัดหนองบัวลำภู
พ.ศ. 2540 –2542 ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
พ.ศ. 2542 –2545 รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
พ.ศ. 2545 –2547 รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
พ.ศ. 2547 – 2552 รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตัวอย่าง
พ.ศ. 2552 – 2554 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2554 – 2555 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
พ.ศ. 2555 - 2559 เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ประวัติการทำงานด้านสาธารณะแก้ไข

 1. นายกสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2521 - 2522
 2. คณะกรรมการชมรมแพทย์ชนบทแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2526 - 2528
 3. นายกสโมสรโรตารี่หนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู ปี พ.ศ. 2539 - 2540
 4. คณะกรรมการดำเนินการโครงการหาทุนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์อาคารเฉลิมพระบารมี รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2547
 5. คณะกรรมการบริหารแผนงาน คณะที่ 4 (แผนการเรียนรู้สู่สุขภาวะและแผนสร้างเสริมองค์กรด้านสุขภาพ) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ปี พ.ศ. 2548 - 2551
 6. คณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2549 ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปี พ.ศ. 2549
 7. คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2549 - 2551
 8. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2549
 9. คณะทำงานเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติของสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.) ปี พ.ศ. 2550
 10. คณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการเด็กไทยปลอดภัยคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 4 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ปี พ.ศ. 2550 - 2551
 11. คณะกรรมการพัฒนาการดำเนินธุรกิจและการตลาด องค์การเภสัชกรรม ปี พ.ศ. 2550 - 2553
 12. คณะกรรมการกำกับทิศทางแผนงานสุขภาวะครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ปี พ.ศ. 2550 - 2553
 13. คณะกรรมการแผนงานร่วมสร้างเสริมสุขภาพกับระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า (สสส./สปสช.) ปี 2550-2553
 14. คณะกรรมการกำกับทิศทางแผนงานพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ปี พ.ศ. 2551 - 2553
 15. กรรมการในคณะกรรมการมูลนิธิ อสม.แห่งชาติ ปี พ.ศ. 2550 - 2555
 16. ประธานชมรมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่รุ่น 16 ปี พ.ศ. 2543 - 2559
 17. ประธานชมรมฟุตบอล กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2543 - 2559
 18. อนุกรรมการพิจารณาด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ คณะกรรมการแพทยสภา ปี พ.ศ. 2548 - 2559
 19. กรรมการในคณะกรรมการฌาปนกิจสงเคราะห์ กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2553 - 2559
 20. รองประธานชมรมกอล์ฟสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2554 - 2559