ผู้ใช้:Chananchida22/ทดลองเขียน

นายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์แก้ไข

การศึกษาแก้ไข

- M.B.A. Stanford University, Palo Alto, California, สหรัฐอเมริกา

- B.A. (Economics), University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์แก้ไข

2535-2542 กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

2534-2535 กรรมการผู้อำนวยการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

2524-2534 รองผู้ว่าการด้านบัญชีและการเงิน การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

2526-2530 รักษาการรองผู้ว่าการด้านบริหาร การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

2522-2524 ผู้ช่วยผู้ว่าการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

2519-2522 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร เอเชีย จำกัด (มหาชน)

2517-2519 กรรมการบริษัทและผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน First National City Development Finance Co., Ltd. (A Wholly-Owned subsidiary of Citibank, N.A.)

2512-2514 Account Officer Nomura Securities Co., Ltd. , Tokyo, Japan

ตำแหน่งงานอื่นแก้ไข

2543-2561 ประธานกรรมการบริหาร นิยมกรุ๊ป

2544-2559 ประธานกรรมการ บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

2551-2558 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน)

2557-2558 ประธานกรรมการ บริษัท ดับเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

2537-2557 รองประธานคณะกรรมการ บริษัท ดับเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

2549-2553 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

2550-2553 กรรมการบริการความเสี่ยง บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

2549-2550 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

2548-2550 ประธานกรรมการ บริษัท ไทย-ศรีประกันภัย จำกัด

2544-2548 รองประธานกรรมการ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด

2543-2549 กรรมการ บริษัท วังสินทรัพย์ จำกัด

2543-2549 กรรมการ บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด

2546-2548 ประธานกรรมการ บริษัท รินคำ จำกัด

2542-2546 ที่ปรึกษา Kenwood Electronics (Thailand) Co., Ltd.

2541-2546 ที่ปรึกษาประธานกรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

2541-2544 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท กฎหมายกรุงไทย จำกัด

2535-2544 กรรมการ บริษัท ชินวัตร คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

2435-2544 กรรมการ บริษัท เงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2534-2543 กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

2541-2542 กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

2541-2542 กรรมการบริหาร สมาคมธนาคารไทย

2541-2542 กรรมการสภาที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2541-2542 ที่ปรึกษา Economic and Social Development of the people's Government of Yunnan Province, PRC

2536-2542 กรรมการที่ปรึกษา McLaren School of Business, University of San Francisco., California, U.S.A.

2434-2542 ประธานกรรมการ บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด

2535-2541 กรรมการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

2534-2541 ประธานกรรมการ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ กรุงไทยธนกิจ จำกัด (มหาชน)

2537-2540 กรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

2537-2539 กรรมการ Thai Euro Fund

2535-2538 ประธานกรรมการ บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง จำกัด

2531-2534 กรรมการ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

2527-2534 กรรมการ บริษัท ปุ๋ยแห่งชาติ จำกัด

2527-2534 กรรมการ บริษัท ไทยโอเลฟินส์ จำกัด

2527-2534 ที่ปรึกษาด้านการเงิน บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

2527-2534 กรรมการ ธนาคารสยาม

2526-2534 กรรมการ บริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด

2525-2534 กรรมการ Thai LNG International Co., Ltd.

2525-2534 กรรมการ Thai LNG Co., Ltd.

2530-2534 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ธนาคารนครหลวงไทย

2529-2530 กรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

2540 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

2536 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก