"ฉันชื่อบีเวอร์ ไม่ได้เวอร์อย่างที่คิดข้อความตัวเอน กำลังศึกษาอยู่คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4" "เพิ่มตัวหน้า ตัวเอน วิกิลิงก์"