สุ่ม โพธิเสน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
4 เมษายน 2519- 6 ตุลาคม 2519
ก่อนหน้า สงวนศักดิ์ ศิริชนะ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 07 กรกฎาคม พ.ศ. 2468 (94 ปี)
อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
เสียชีวิต 07 มีนาคม พ.ศ. 2545 (76 ปี)
พรรคการเมือง พรรคสังคมชาตินิยม
อาชีพ นักการเมือง

นายสุ่ม โพธิเสน เป็น อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคาย เขต1 (แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง) สังกัดพรรคสังคมชาตินิยม และเคยเป็น ผู้ถือใบรับรองจัดตั้งโรงเรียนโพธิเสนวิทยา [1]

ประวัติแก้ไข

นาย สุ่ม โพธิเสน เกิดเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2468 เป็นบุตรของนายจันทร์ โพธิเสน(อดีตผู้ใหญ่บ้านบ้านดอนหรือบ้านเวียงคุกในปัจจุบัน) และนางดาว โพธิเสน (สกุลเดิม ณ หนองคาย) มีพี่น้อง 5 คน เกิดอยู่ที่บ้านเวียงคุก หมู่ 4 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย สำเร็จการศึกษาสอบไล่ได้ตามหลังสูตรประโยคครูมูล ในปี พ.ศ 2502 จัดตั้งโรงเรียนเพื่อให้เด็กและเยาว์ชนได้ศึกษาเรียนรู้ได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมวิสามัญศึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ในวันที่ 16 กันยายน 2551 เป็นปราชญ์หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ให้ข้อมูลทั้งประวัติบ้านโพนสา ในปี พ.ศ 2523 ได้ให้ความอนุเคราะห์รถยนต์ให้แก่โรงเรียนโพนศิลางามวิทยาจากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นต้นตระกูลโพธิเสนสืบสายมาจากพระยาวุฒิธรรมมประดิษฐ์เป็นต้นตระกูลโพธิเสน เครือญาติสายสกุลที่ได้มาจากการสมรสของลูกหลานในภายหลัง สายสกุลแก้วโยธา สายสกุลจันทวงศ์ และราชสกุลทองแถม [2]

สถานที่แก้ไข

ด้วยที่พักสงฆ์ดอนแก้ว มีพระภิกษุมาพำนักอยู่ จำนวน ๔ รูปแต่ยังไม่มีอุโบสถ และมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาค ที่ดิน เพื่อใช้ในการสร้างวัดเป็นที่พักนักของพระภิกษุสงฆ์สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดหนองคาย และเพื่อเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจอันก่อประโยชน์ด้านการสร้างศีลธรรมให้กับชุมชน โรงเรียน ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร โดยทรงเน้นว่าให้มีวัดเพื่อให้มีพระไว้สอนชาวบ้านในบริเวณนั้น ไม่จำเป็นต้องเป็นวัดใหญ่โต เน้นให้สามารถเอื้อประโยชน์ต่อชุมชนได้เป็นสำคัญ ในลักษณะวัดขนาดเล็กที่เรียบง่าย ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด เป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจ และศรัทธา เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ ทั้งทางศาสนา สังคม และจริยธรรม แก่เยาวชน และประชาชนในชุมชน โดย นายอภิชาติ โพธิเสนบุตรของนายสุม โพธิเสน อายุ ๖๗ ปี สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย ศาสนา พุทธ อาชีพ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนโพธิเสนวิทยา อยู่บ้านเลขที่ ๙/๓ หมู่ที่ ๔ ตำบล ท่าบ่อ อำเภอ ท่าบ่อ จังหวัด หนองคาย บริจาคที่ดินโฉนด น.ส.๓ก. เลขที่ ๑๗๓๘ ตั้งอยู่ที่ บ้านเดื่อ ถนนมิตรภาพ หมู่ที่ ๖ ตำบล บ้านเดื่อ อำเภอ ท่าบ่อ จังหวัด หนองคาย มีเนื้อที่ ๕ไ ร่ - งาน ๓๐ ตารางวา [3]

บุคคลสำคัญท่องถิ่นแก้ไข

ขนะดำรงตำแหน่งนายสุ่ม โพธิเสนเป็นที่รู้จักของคนในพื้นที่ในการสร้างถิ่นฐานหมู่บ้านเวียงคุก ในขนะนั้นบ้านเวียงคุกชื่อว่าบ้านดอนหรือห้วยคุก เพาะเป็นดอกเล็กๆที่ติดกับริมแม่น้ำโขงสามารถข้ามแม่น้ำโขงไปหากันได้ในยามแล้ง ในปี พ.ศ 2523 น้ำโขงเพื่มปริมาณขึ้นทำให้บ้านดอนกลายเป็นน้ำนายสุ่ม โพธิเสน นำเรือและอาหารมาดูแลรักษาและอพยกชาวบ้านขึ้นจากที่อันตราย การรับการดูแลผู้ที่อพยมมาจากประเทศลาว ผู้ป้องกันคนญานและคนลาวที่อพยมเข้ามาก่อการร้าย[4] ได้ตั่งกระทู้ในรัฐสภา ส่วนในตำนานอุรังคนิทานได้กล่าวถึง หมื่นกางโฮง(กลางโรง) ได้อพยพผู้คนมาจากเมืองสาเกตุ(จังหวัดร้อยเอ็ด)เพราะเมืองล่ม มาตั้งบ้านเรือนอยู่ปาก "ห้วยคุก" และการบรรจุพระธาตุบังพวน(พระธาตุขี่โพนหรือกระเพาะอาหาร) ซึ่งอยู่ใต้เมืองนี้ด้วย และตำนานท้องถิ่นว่ามีเจ้ามหาชีวิตลาวองค์หนึ่งทำคุคำ(ครุทองคำ)มาตกที่ห้วยนี้ จึงเรียกว่า "ห้วยคุกทองคำ" และกร่อนเสียงเป็น "คุก" จนตั้งเมืองและเวียง(นคร)ขึ้นจึงเรียกชื่อตามว่า "เวียงคุก" [5]

งานการเมืองแก้ไข

อดีตเป็นครู บุคลากร โรงเรียนในสังกัดเอกชน ในพื้นที่อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เข้าสู่วงการการเมืองเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2519 โดยลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคาย เขต 1 สังกัดพรรคพลังชาติสังคมนิยม ปี พ.ศ. 2519 ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดหนองคาย เขตการเลือกตั้งที่ 1 ใน อำเภอเมืองหนองคาย, อำเภอศรีเชียงใหม่, อำเภอท่าบ่อ และอำเภอสังคม นายสุ่ม โพธิเสนได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 6 เดือนเนื่องจากเกิดการเปลี่ยนหลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2519 ปรากฏว่า พรรคประชาธิปัตย์ ชนะการเลือกตั้งได้จำนวน ส.ส. มากที่สุดจึงได้ทำการจัดตั้งรัฐบาลผสม 4 พรรคซึ่ง พรรคสังคมชาตินิยม ได้เข้าร่วมรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์พร้อมกับ พรรคชาติไทย และ พรรคธรรมสังคม โดยมีประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งรัฐบาลผสมชุดนี้ได้บริหารประเทศอยู่ 6 เดือนก่อนจะถูก คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน รัฐประหารเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

สุ่ม โพธิเสน ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต ครั้งแรก คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2519 จังหวัดหนองคาย สังกัดพรรคสังคมชาตินิยม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

พงศาวลีแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข


แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข