ผู้ใช้:AzazeltiT (Titlezaza)/ทดลองเขียน

อำเภอเมืองร้อยเอ็ดแก้ไข

ลำดับ หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล ประชากร
[a] [1]
1 หนองหญ้าม้า 1 รอบเมือง 1,176
2 เขวาเหล่า 2 รอบเมือง 943
3 หัวแฮด 3 รอบเมือง 1,311
4 รอบเมือง 4 รอบเมือง 1,026
5 ทุ่งนาหลวง 5 รอบเมือง 1,249
6 เหล่าขี้เหล็ก 6 รอบเมือง 981
7 หนองทุ่งมน 7 รอบเมือง 667
8 น้อยหัวฝาย 8 รอบเมือง 317
9 เปลือยใหญ่ 9 รอบเมือง 847
10 เปลือยใหญ่ 10 รอบเมือง 751
11 เปลือยนอก 11 รอบเมือง 821
12 เปลือยหัวสะพาน 12 รอบเมือง 527
13 หนองแคน 13 รอบเมือง 800
14 แก่นทราย 14 รอบเมือง 1,187
15 แก่นทรายน้อย 15 รอบเมือง 505
16 เหล่าเรือ 16 รอบเมือง 1,453
17 หนองหญ้าม้า 17 รอบเมือง 827
18 มารินทร์ 18 รอบเมือง 860
19 หนองทุ่งมน 19 รอบเมือง 1,056
20 สันติภาพ 20 รอบเมือง 557
21 น้อยในเมือง 1 เหนือเมือง 806
22 สามแยกโพธิ์ชัย 2 เหนือเมือง 931
23 หนองแก 3 เหนือเมือง 904
24 หนองผักแว่น 4 เหนือเมือง 807
25 นา 5 เหนือเมือง 472
26 เหล่ากล้วย 6 เหนือเมือง 774
27 โนนสว่าง 7 เหนือเมือง 431
28 แดง 8 เหนือเมือง 773
29 หนองเรือ 9 เหนือเมือง 658
30 หนองนาสร้าง 10 เหนือเมือง 915
31 หนองตากล้า 11 เหนือเมือง 2,132
32 หนองม่วง 12 เหนือเมือง 626
33 หนองบัวทอง 13 เหนือเมือง 1,043
34 ห้าแยกกกโพธิ์ 14 เหนือเมือง 1,186
35 โนนงาม 15 เหนือเมือง 1,022
36 โนนเมือง 16 เหนือเมือง 1,123
37 ไทยอุดม 17 เหนือเมือง 1,308
38 หนองไผ่ 18 เหนือเมือง 661
39 โนนสว่าง 19 เหนือเมือง 679
40 แดง 20 เหนือเมือง 461
41 ป่าม่วง 21 เหนือเมือง 297
42 น้อยในเมือง 22 เหนือเมือง 1,046
43 หนองผักแว่น 23 เหนือเมือง 953
44 ป่าบาก 1 ขอนแก่น 452
45 ขอนแก่นใต้ 2 ขอนแก่น 355
46 ขอนแก่นเหนือ 3 ขอนแก่น 878
47 หนองพุก 4 ขอนแก่น 286
48 ตับเต่า 5 ขอนแก่น 370
49 โนนสะอาด 6 ขอนแก่น 717
50 แคนเหนือ 7 ขอนแก่น 587
51 แคนใต้ 8 ขอนแก่น 566
52 ป่ายาง 9 ขอนแก่น 807
53 หนองหุ่ง 10 ขอนแก่น 364
54 ขอนแก่น 11 ขอนแก่น 422
55 หนองคูขาด 12 ขอนแก่น 238
56 ขอนแก่น 13 ขอนแก่น 603
57 แคน 14 ขอนแก่น 640
  1. ข้อมูลวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2562
  1. กระทรวงสาธารณสุข (1 มกราคม 2562). "จำนวนประชากรทะเบียนราษฏร์ ย้อนหลัง 3 ปี". hdcservice.moph.go.th. สืบค้นเมื่อ 30 กันยายน 2562.