Armkung6561

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก เปิดเรียนเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2518โ ดยชาวบางกระทุ่ม และคณะกรรมการอำเภอได้ขออนุญาตเปิดโรงเรียนมัธยมเป็นแห่งที่ 2 ของอำเภอ ขณะนั้นกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมี ดร.นิพนธ์ ศศิธร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อกระทรวงอนุญาตจึงเปิดรับสมัคร นักเรียนและรับโอนนักเรียนจากโรงเรียนเนินกุ่มวิทยา เป็นบางส่วน และเนื่องด้วยอาคารเรียน ยังไม่มี จึงไปอาศัยเรียนที่โรงเรียนบางกระทุ่ม โดยมีนายวิชิต เลี่ยมสกุล ศึกษาธิการอำเภอ บางกระทุ่มสมัยนั้นรักษาการแทนครูใหญ่ จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2518 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง นายธีรพนธ์ อินแตง ครูโทโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ในปีแรกมีนักเรียน 67 คน แบ่งเป็น 2 ห้องเรียน มีครู 5 คน และมีนักการภารโรง 1 คน

   ปี 2524 โรงเรียนได้รับการคัดเลือก ให้เข้าโครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท (มพช. 1 รุ่น 2) ซึ่งเริ่มโครงการปี 2523 สิ้นสุดโครงการปี 2527 

และในปีนี้ผู้ปกครองนักเรียนร่วมกันบริจาคเงินซื้อที่ดินให้โรงเรียนอีก 10 ไร่ รวมที่ดินทั้งหมดเป็น 45 ไร่

   ปี 2526 โรงเรียนขออนุญาตกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเปิดสอนนักเรียนในระดับ ม.ปลาย
   ปี 2527 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดสอน ม. ปลายได้ และในปีเดียวกันนี้มีผู้บริจาคเงินซื้อที่ดินให้โรงเรียนอีก รวมพื้นที่ทั้งหมด 51 ไร่ 2 งาน 30 ตารางวา

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมมีผู้บริหารที่มาดำรงตำแหน่งในโรงเรียนทั้งสิ้น 3 คนดังนี้

   1. นายธีรพนธ์ อินแตง ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระหว่าง พ.ศ.2518 - 2527
   2. นายชูชาติ อุทะโก ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระหว่าง พ.ศ.2527 - 2539
   3. นางสาวจริมศรี เพ็ชรกุล ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระหว่าง พ.ศ.2539 - 2543
   4. นางสาวดวงรัตน์ พูลสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระหว่าง พ.ศ.2543 - 2546
   5. นายเดชา สมบูรณ์พงษ์กิจ ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระหว่าง พ.ศ.2546 - 2554
   6. นายศักดา สินมา ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระหว่าง พ.ศ.2554 - ปัจจุบัน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนแก้ไข

 • ลักษณะเป็นรูปฟันเฟืองล้อมรอบ ภายในมีต้นกระทุ่มเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียน

ฟันเฟือง หมายถึง การศึกษาพัฒนาอาชีพก้าวไปอย่างมั่นคง ไฟล์:Http://www.bangkrathum.net/index files/schoolbl.JPG