ประวัติการศึกษา อนุบาล1/1 โรงเรียนอนุบาลบุษยมาส ทิพวัล 1 อนุบาล2/1 โรงเรียนอนุบาลบุษยมาส ทิพวัล 1 อนุบาล3/1 โรงเรียนอนุบาลบุษยมาส ทิพวัล 1 ประถม 1/4 โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ ประถม 2/4 โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ ประถม 3/4 โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ ประถม 4/6 โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ ประถม 5/6 โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ ประถม 6/6 โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ มัธยม 1/3 โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ มัธยม 2/3 โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ มัธยม 3/3 โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ