ชื่อ นายภานุวัฒน์       สืบเครือ

ประวัติการทำงาน - ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง  Amphoe Wang Nua, Lampang, Thailand 27 ตุลาคม 2017 ถึงปัจจุบัน - Teacher ·กศน.อำเภอปง   ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2016 จนถึง 26 ตุลาคม 2017 · - Teacher กศน.อำเภอเชียงม่วน · ตั้งแต่ 2012 จนถึง 2016 - Teacher กศน.เขตลาดกระบัง ·ตั้งแต่ 21 มกราคม 2010 จนถึง 27 พฤษภาคม2012 ·กรุงเทพมหานคร - Teacher ศศช.บ้านหนองห้า กศน.อำเภอเชียงคำ · ตั้งแต่ 1 เมษายน 2003 จนถึง 20 มกราคม 2010 - เจ้าหน้าที่ชุดสื่อความหมาย อุทยานแห่งชาติดอยหลวง อำเภอพาน · ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2001 จนถึง 31 มีนาคม 2003 · - บัณฑิตอา ·สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา ปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอปง ตั้งแต่ 9 มีนาคม 1999 จนถึง 30 กันยายน 2001 · อำเภอปง, Phayao, Thailand - QC Supervisor บ.ไทยอีสเทิร์น โฟรเซ่นฟูด ตั้งแต่ 1เมษายน 1998 จนถึง กุมภาพันธ์ 1999 อำเภอแหลมสิงห์

ทักษะความชำนาญ กราฟิกดีไซน์ · คณิตตรรกศาสตร์ · นักดนตรี · ฟรีเว็บบอร์ด · ระบบคอมพิวเตอร์ · วรรณกรรมพื้นบ้าน · สมาร์ทโฟน

การศึกษา จบการศึกษาปี 2015 ปริญญาโท · การบริหารการศึกษา กศม. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  · กรุงเทพมหานคร จบการศึกษาปี 2013· ปริญญาโท ·กศ.ม.บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย รามคำแหง · กรุงเทพมหานคร จบการศึกษา ปี 2010 ระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพครู · มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา Amphoe Muang Phayao, Phayao, Thailand จบการศึกษาปี 1998· ปริญญาตรี  Food Sciences Technology  มหาวิทยาลัยนเรศวร  · อ.เมืองพิษณุโลก จบมัธยมตอนปลายปี 1994  โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม  Amphoe Muang Phayao, Phayao, Thailand จบมัธยมตอนต้น 1992   โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม  Amphoe Muang Phayao, Phayao, Thailand [1]

  1. https://web.facebook.com/phanuwatnfe