ผู้สืบสันดาน (อังกฤษ: descendant) เป็นศัพท์กฎหมาย หมายถึง ผู้สืบสายโลหิตโดยตรงลงมา ตามกฎหมายไทยได้แก่ ลูก หลาน เหลน ลื่อ