ผู้ปกครอง อาจหมายถึง

  • ผู้ปกครอง (นิติศาสตร์) (guardian) - บุคคลที่ศาลแต่งตั้งขึ้นให้ปกครองดูแลผู้เยาว์ ในกรณีที่ผู้เยาว์นั้นไม่มีบิดามารดา หรือบิดามารดาถูกถอนอำนาจปกครอง
  • ผู้ปกครอง - ผู้ที่ทำหน้าที่ปกครองดูแล เช่น