ผาบุคา[1] ตั้งอยู่บริเวณหมู่บ้านบุคาในเขตตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ตำบลนี้มีความเป็นมาสืบเนื่องจากสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ขบวนการเสรีไทยได้ใช้พื้นที่ตำบลดอนเมืองในการติดต่อสื่อสารกันเป็นแหล่งสะสมและขนถ่ายอาวุธยุทธภัณฑ์และเสบียง เพื่อใช้ในการต่อสู้กับกองทัพญี่ปุ่น เนื่องจากมีสภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เอื้ออำนวยเป็นแนวหน้าผาทอดยาวมาจากเทือกเขาเพชรบูรณ์จนถึงเขาใหญ่เช่นเดียวกับถ้ำเสรีไทยที่อุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร จึงให้รหัสพื้นที่ตรงนี้ว่าดอนเมือง เพื่อหลบเลี่ยงกองทัพญี่ปุ่นให้เข้าใจคิดว่าคือบริเวณเขตสนามบินดอนเมืองปัจจุบัน ที่บริเวณนี้จึงเป็นเหมือนค่ายกำบังทหาร ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 ได้มีกลุ่มนิสิตนักศึกษาค่ายอาสาพัฒนาชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้ามาค้นพบสถานที่แห่งใหม่นี้ ซึ่งนำโดยแนวคิดเล็กๆ เพื่อการรักษาไว้ซึ่งผืนป่าของลูกหลานหมู่บ้านบุคาที่ได้มีโอกาสมาศึกษาเล่าเรียนในเมืองกรุง กอร์ปกับปัญหาความยากจนและปัญหาขาดแคลนสาธารณูปโภคพื้นฐานในชุมชน จึงเกิดการพัฒนาและบุกเบิกเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่นี้ขึ้น ในนามโครงการตลาดประกอบฝัน[2] กลุ่มนวัตกรรมเยาวชนเพื่อสังคม จนถึงปัจจุบัน

ผาบุคา

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้
  1. www.buka-project.appspot.com
  2. www.whyiwhy.org/