ประเภทบุคลิกภาพ

ประเภทบุคลิกภาพ (อังกฤษ: personality type) หมายความถึง การจำแนกปัจเจกประเภทต่าง ๆ ทางจิตวิทยา ประเภทบุคลิกภาพบางครั้งต้องแยกกับลักษณะบุคลิกภาพ (personality trait) ซึ่งหมายถึงการจัดกลุ่มความโน้มเอียงของพฤติกรรมที่มีขอบเขตเล็กกว่า บางครั้งกล่าวกันกว่าบุคลิกภาพประเภทต่าง ๆ เป็นข้อแตกต่างด้านคุณภาพระหว่างบุคคล ส่วนลักษณะบุคลิกภาพเป็นข้อแตกต่างด้านปริมาณ ตามทฤษฎีประเภทบุคลิกภาพแบบชอบอยู่คนเดียว (introvert) และชอบออกสังคม (extravert) เป็นหมวดบุคคลสองหมวดที่ต่างกันโดยสิ้นเชิง แต่ตามทฤษฎีลักษณะ การชอบอยู่คนเดียวและชอบออกสังคมเป็นมิติที่ต่อเนื่องกัน ซึ่งบุคคลจะอยู่ตรงกลางที่อยู่ค่อนไปทางลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ทั้งนี้ ประเภทบุคลิกภาพมีอยู่จริงหรือไม่นั้นยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ ซึ่งต่างจากลักษณะบุคลิกภาพ