บิสมาร์ก

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

บิสมาร์ค หรือ บิสมาร์ก (อังกฤษ: Bismarck)