บัลลูน (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

บัลลูน หรือ บอลลูน (อังกฤษ: balloon) สามารถหมายถึง